Web Analytics

راهنمای اخذ نمایندگی بیمه آسیا

 

 

شرایط و مراحل اعطای نمایندگی حقیقی بیمه آسیا

الف ) شرایط عمومی
1 –  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2 – اعتقاد به اسلام و یا یکی دیگر از ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران
3 – عدم اعتیاد به مواد مخدر
4 – نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و بیمه گری
5 – کارت گواهی خدمت وظیفه عمومی و یا گواهی معافیت دائم ( مخصوص آقایان )
6 – گواهی مدرک تحصیلی ( حد اقل کارشناسی ) موارد استثناء برای مدارک پائین تر در صورتی که فرد دارای پرتفوی بالقوه باشد طبق تشخیص کمیته مطابق بند (ه) عمل خواهد شد .
7- سن متقاضی باید بین 22 تا 60 سال باشد
8 – داشتن گواهی آشنایی کامل با کامپیوتر ( ICDL ) و یا مدارک مرتبط
9 – کسب امتیاز قبولی در مصاحبه کمیته امور نمایندگان ( حداقل امتیاز قابل قبول پیوست است )
10- طی کردن دوره آموزشی تئوری به مدت 80 ساعت و آموزش عملی در شعبات ناظر بمدت 20 روز اداری
11 – اخذ تائیدیه از مدیریت دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا ( با ارسال گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر)
12 _ شغل نماینده حقیقی باید منحصرا ارائه خدمات بیمه ای تمام وقت در قالب نمایندگی قرار گیرد و داشتن شغل دیگر مجاز نمی باشد .
13 – نماینده حقیقی نمی تواند در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی شاغل باشد یا بعنوان نماینده شرکت دیگری یا کارگزار حقیقی فعالیت کند و یا در شرکتهای بیمه غیر دولتی و سایر نمایندگیها و یا کارگزاریهای حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سهامدار باشد .

ب ) مراحل اخذ نمایندگی
فرد متقاضی با اطمینان از اینکه شرایط دریافت نمایندگی بیمه آسیا را دارد فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و مدارک مورد درخواست را ضمیمه آن میکند .
پس از بررسی فرم و مدارک ارسالی ، مدیریت امور نمایندگان در صورت تایید شرایط اعطای نمایندگی و کامل بودن مدارک ، فرد را برای مصاحبه دعوت می کند .
پس از مصاحبه و در صورت پذیرش (فرم 2-1) متقاضی جهت آموزش عملی به شعبه ناظر و جهت آموزش تئوری به مدیریت منابع انسانی معرفی می شود و پس از طی مراحل آموزشی ، متقاضی در یک فرصت یکماهه باید تضمین های لازم به همراه محل نمایندگی برای مدت 3 ماه فعال می شود و کد نمایندگی به متقاضی اعطا خواهد شد .
در صورت رضایت نامه از ادامه کار نمایندگی و ارزیابی لازم توسط مدیریت امور نمایندگان ، فعالیت نمایندگی طبق ظوابط مربوط تا زمان وجود شرایط عمومی و اختصاصی نمایندگان ادامه خواهد یافت .
ج )
1 – تادیه ملبغ 50/000/000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز همین مبلغ بصورت نقدی به حساب بیمه آسیا بعنوان تضمین نمایندگی نمایندگی ، این مبلغ پس از یکسال با لغو کد نمایندگی عودت خواهد شد .
2- مبلغ 700/000/000 ریال سقته با تعهد 2 نفر کارمند رسمی دولت با 10 سال سابقه کار و یا کاسب با جواز کسب و همچنین یک فقره چک بمبلغ 200/000/000 ریال بعنوان تضمین نمایندگی و حق وصول آن در صورت وارد کردن خسارت به بیمه آسیا و استنکاف از جبران آن ، این تضامین در صورت لغو یا اتمام نمایندگی پس از 2 سال و عدم وجود بدهی عودت خواهد شد .
تبصره : در صورتی که نماینده یا ضامنان ایشان ملک با ارزش بیش از 700/000/000 ریال را با هزینه خود در رهن شرکت قراردهد ، نیاز به سفته و چک نخواهد بود .
3 – اخذ تعهد نامه از نماینده مبنی بر جبران خسارت وارده به شرکت .
د )  حداقل متراژ دفتر نمایندگی در صورت کاربری تجاری 15 متر و با کاربری اداری 25 متر مربع باشد و دارای کاربری تجاری یا اداری بوده و قابلیت نصب تابلو را داشته باشد همچنین محل نمایندگی باید دارای امکانات مناسب بوده و مکان مناسب برای پذیرش مشتریان و مراجعین را داشته باشد و در تداخل با سایر مشاغل نباشد .