Web Analytics

شرايط عمومی بيمه اتومبيل بازنگری شد

 

 

شرايط عمومی بيمه اتومبيل بازنگری شد


شرايط عمومی بيمه اتومبيل ( بیمه حوادث راننده ) در قالب یک طرح پژوهشی بازنگری و پيشنهاد های اصلاحی مرتبط ارائه شد.
به نقل از روابط عمومی بيمه مركزی ایران ، در اين طرح پژوهشی ، شرايط عمومی مستقلی برای بيمه نامه حوادث بيمه شخص ثالث پيشنهاد شده است.
پژوهشكده بيمه با همکاری خبرگان و متخصصان صنعت بيمه و با بررسی آيين نامه ها و قوانين مرتبط داخلی و همچنين شرايط عمومی بيمه نامه حوادث ساير كشورهای جهان پيشنهاد های لازم را در اين زمينه ارائه كرده است.
پوشش سرنشينان خودرو در ايران بر اساس قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزو بيمه های اتومبيل بوده و فاقد شرايط عمومي مستقل است و اين پژوهش شرايطی را به وجود آورده تا همانند كشورهای ديگر كه هر پوشش شرايط عمومی مستقل خود را دارد ، در کشور ما نيز اين شفافيت در تعهدات شرکت بيمه گر حوادث راننده ايجاد شود.
نتيجه طرح را می توان در ارائه متن شرايط عمومی پيشنهادی بيمه حوادث راننده )  بیمه اتومبیل ) در قالب چهار فصل كليات ، تعهدات شخص بيمه گذار ، وظايف و تعهدات شرکت بيمه گر و ساير مقررات خلاصه كرد .
گفتنی است ، بيمه نامه رايج اتومبيل در بیشتر كشورهای دنيا ، پوشش جامع اتومبيل شامل پوشش های مسئوليت در قبال اشخاص ثالث ، بدنه ، حوادث راننده و سرنشين است. همچنين خريد بيمه نامه جامع اتومبيل در اين كشورها به هيچ وجه اجباری نيست و بيمه گذار می تواند اجزای اختياری بيمه جامع اتومبيل را خريداری كند.

مرجع سایت بیمه مرکزی
تاریخ   1394/02/25