Web Analytics

 اطلاعیه شماره پنج شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

 

 

 

اطلاعیه شماره پنج شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعهقابل توجه زیاندیدگان بیمه توسعهعصر بیمه : قابل توجه تمامی دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه
زیاندیدگان حوادث رانندگی که قبلاً در بیمه توسعه تشکیل پرونده داده اند ، ولی تا کنون چک خسارت را دریافت ننموده اند ، براساس لیست پیوست و مشخصات اعلام شده، طبق برنامه زمان بندی اعلام شده به شرکت
اطلاعیه شماره پنج شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه
 بیمه ایران
مرکز استان درج شده در لیست مراجعه، تا مراحل بررسی نهایی پرونده انجام پذیرد.

مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1393/12/24